Hizmetlerimiz > Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Projelendirilmesi, Alınması


• Dahilde İşleme Uygulamaları ile ilgili esasların başvuru sahibi firmaya bildirilmesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi Projesinin yapılandırılması (Şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sistemi, teminat uygulamaları, izin süreleri, tecil-terkin işlemleri)
• Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için gerekli belgelerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi

• Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
• Dahilde İşleme Proje Formu
• İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu
• İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
• Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);
a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)
• Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
• İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
• Son 3 ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri.

• Başvuru formları ve ekleri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğüne başvurunun yapılması
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Talep edilen belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (Dahilde İşleme İzin Belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Revizesi

• DİİB revize başvurusu için gerekli dokümanların belirlenmesi ve firmaya bildirilmesi
• Gerekli Dokümanların Dış Ticaret Müsteşarlığına teslimi
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Talep edilecek belgelerin/bilgilerinin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (revize edilmiş DİİB’nin) Dış Ticaret Müsteşarlığı birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapatılması

• DİİB’nin belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde kapatılması gerekmektedir
• Kapama işlemlerinde gerekli bilgi ve belgelerin belge sahibi firmaya bildirilmesi
• Belge ihracat taahhüdünü kapatmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi
• DİİB’nin kapatıldığına dair Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanan yazının firmaya iletilmesi

Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB) Alınması, Revizesi ve Kapatılması

• Hariçte İşleme Uygulamaları ile ilgili esasların başvuru sahibi firmaya bildirilmesi ve Hariçte İşleme İzin Belgesi Projesinin yapılandırılması (tam veya kısmi muafiyet sistemi)
• Hariçte İşleme İzin Belgesi almak için gerekli belgelerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi
• Başvuru formları ve ekleri ile Dış Ticaret Müsteşarlığına başvurunun yapılması
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi
• Talep edilen belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (ilgili izin belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi
• HİİB revize başvurusu için gerekli dokümanların belirlenmesi ve firmaya bildirilmesi
• Gerekli Dokümanların Dış Ticaret Müsteşarlığına teslimi
• Dış Ticaret Müsteşarlığı birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Talep edilen belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (revize HİİB’nin) Dış Ticaret Müsteşarlığı birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi
• Kapama işlemlerinde gerekli bilgi ve belgelerin belge sahibi firmaya bildirilmesi
• Kapama işlemleri ile ilgili olarak takibin yapılması
• HİİB’nin kapatıldığına dair Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanan yazının firmaya iletilmesi

Antrepo İzininin Alınması

• (A), (B) ve (F) tipi genel antrepolar, (C), (D) ve (E) tipi özel antrepolar mevcuttur
• Başvuru dilekçesinin ve ilgili kanunlarda belirtilen eklenecek belgelerin antrepo başvurusu yapan firmaya bildirilmesi
• Başvuru dilekçesinin ve eklenecek belgelerin düzenlenerek Gümrük Müsteşarlığına başvurunun yapılması
• Gümrük Müsteşarlığına yapılan başvuru sonucunda antrepo izninin başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Antrepo Devri

• Antrepo devri için bağlı bulunulan gümrük müdürlüğüne (devredenin ve devralanın müştereken) müracaat edilmesi
• Devir dilekçesinin (devir sebeplerini içeren) ve gerekli eklerinin hazırlanması
• Gümrükler Genel Müdürlüğünce başvurunun değerlendirilmesi
• Başvuru sonucunda elde edilen devir izninin firmaya iletilmesi

Antrepo Kapatılması

• Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne antrepo kapatılması başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin firmaya bildirilmesi

• Antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzları
• Antreponun boş olduğuna ve defter kayıtlarının uygunluğuna dair düzenlenecek görgü raporu

• Gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) başvuru yapılması
• Gümrükler Genel Müdürlüğünce başvurunun değerlendirilmesi
• Başvuru sonucunda elde edilen kapama kararının firmaya iletilmesi